Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 317 30 52
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

Szczegóły jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres
Średzki
Pl. Wolności 1
55-300 Środa Śląska
Telefon
+48 71 3960786

Fax
+48 71 3174461
Strona internetowa
E-Mail

Numer konta
82 1020 5242 0000 2402 0029 2508
NIP
9131303042
REGON
005968290
Informacje dodatkowe

godziny urzędowania:

poniedziałek:  7:30-16:00

wtorek-czwartek: 7:30-15:30

piątek: 7:30-15:00


Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w pl. Wolności 1, 55-300 Środa Śląska, adres poczty e-mail: gops@srodaslaska.pl tel.: 71 396 07 86

 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e‑mail:  iod2@synergiaconsulting.pl lub tel.: 693 337 954 lub pisemnie na adres wskazany w pkt.1

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizowaniem zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności;

 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz.1507, 1622,1690,1818, 2473 ze zm.)

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1507,1622,1690,1818,2473 ze zm.)

 • ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.)

 • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 875 ze zm.)

 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z2019r. poz. 1390,1907 ze zm.)

 • ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019r. poz. 473, 1818 ze zm.)

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)

 • ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.)

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373, 1394 z 2020 r. poz. 695 ze zm.)

 • ustawy z dnia 26 października 1982r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.)

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1482, 1622, 1818, 2473, z 2020r. poz. 278 ze zm.)

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. 2018r. poz. 1061 ze zm.)

 1. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

 2. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

 1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (RWA).

 2. Posiada Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych,

 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

 3. żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 1. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

 3. ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 1. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi.

 

 

 

 

 

 

Pracownicy

Baraniecka Anna

Stanowisko:
Starsza Księgowa
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 9-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Biskup Jolanta

Stanowisko:
Radca Prawny
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 6-D
czw  7:30-15-30

Brzezińska Ewa

Stanowisko:
Specjalista pracy socjalnej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 5-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Brzezińska Iwona

Stanowisko:
Specjalista pracy socjalnej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 5-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Drączkowska Ewelina

Stanowisko:
Pracownik socjalny ds. świadczeń
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 9a-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Hołyst Justyna

Stanowisko:
Pracownik socjalny
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 5-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Iwanicka Agnieszka

Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 9-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Janiec Katarzyna

Stanowisko:
Pracownik socjalny
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 5-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Janusz Renata

Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 2-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Kołaczyńska Wioletta

Stanowisko:
Specjalista pracy socjalnej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 5-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Kostrowska-Skóra Ewa

Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 3-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Kuriata Urszula

Stanowisko:
Główny Księgowy
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 9-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Miśkiewicz Justyna

Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 4-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Pasieka Ewa

Stanowisko:
Pielęgniarka
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Sadowska Joanna

Stanowisko:
Kierownik
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 7-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Staszczak Mariola

Stanowisko:
Główny specjalista
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 4-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Świątek-Prycik Marta

Stanowisko:
Psycholog
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 6-D
wt  10:30-16:30
pt    7:30-16:30

Wasilewska Elżbieta

Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 3-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Werfel-Matuszewska Iwona

Stanowisko:
Starszy pracownik socjalny
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 5-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Wójcik Elżbieta

Stanowisko:
P.o Zastępcy Kierownika
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój nr 9a-D
pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Wójcik Katarzyna

Stanowisko:
Opiekun
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pn    8:00-16:00
wt-pt 7:30-15:30

Dokumenty opublikowane przez jednostkę
LpOpis dokumentuOpcje
1Informacja dot. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego, dobry start
2Informacja okres zasiłkowy
3Statut
4Regulamin pracy
5Regulamin organizacyjny
dodano do BIP: 21-03-2018 09:24:21 | rejestr zmian